blog button

ប្រាសាទបន្ទាយស្រី តំណាងឲ្យភាពរឹងមាំ ឬបន្ទាយការពាររបស់ស្រ្តី តួប្រាសាទកសាងឡើងដោយសម្រិតសម្រាំងបំផុត និងមានចម្លាក់ក្បូរក្បាច់រចនាប្រទាក់ក្រឡាគ្នាល្អឥតខ្ចោះ    ដោយសារតែការរចនាមានលក្ខណៈល្អឯក និងមានគំនូសព្រាងជុំវិញតួប្រាសាទ យើងចង់ឲ្យមានការថែរក្សានូវចម្លាក់ក្បូរក្បាច់រចនាទាំងនោះជាប្រវត្តិសាស្រ្ត តាមរយៈសំពត់ហូល សម្លៀកបំពាក់ និងផលិតផលដែល  ផលិតពីក្រណាត់សូត្រល្បីៗ យើងសង្ឃឹមថា ក្បូរក្បាច់រចនាទាំងនេះ នឹងមានជាហូរហែរ និងបន្តទុកជាប្រវត្តិសាស្រ្ត នៃវប្បធម៌របស់យើង និងជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យភាពក្លាហាន រឹងមាំរបស់ស្រីខ្មែរ។

Kieth

KaFKWsMNuMsURtEdleKcgsRmab;ykeTARClk;BN’ EdlPasaGg;eKøs mann½yfa GIuxat;. Rtg;enHExµrmanlkçN³Biessrbs;xøÜnmYy. KaFssuT§ CadMbUgeK RtUvRClk;nwgBN’Rkhm bnÞab;mkeKkat;cMNgBN’RkhmenH rYcehIyeKRClk;nwgBN’elOg nwgbnþbnÞab;KWBN’exov.

cMNgKaF ³ kalBImuneyIgeRbIExSEdlplitBIRsTbeckCVa EdlBuMTan;ecjEpø. eKeRcókRsTbeck

enaH rYchaléf¶[RsBab;eTIbGaccg;)an. sBVéf¶ExSEdleFVIBInILúgRtUv)aneKykmkCMnYs eRBaHEtkgVHxatedImeckRbePTenH. mü:agmkBICMenORbCaCnExµreyIg Edlhammin[daMenAEk,rpÞH. elIkElgEtenAkñúgGgÁkarxøHdUcCa viTüasßanvaynP½NÐRbéBNIExµr EdlmanTItaMgkñúgextþesomrabCaedImKW

enAeRbIR)as;enAeLIy.